مدیریت ناوگان شرکت های بزرگ صنعتی

image 004

ویژگی های نرم افزار مسافر

ویژگی های نرم افزار مسافر

ویژگی های نرم افزار راننده

image 007
image 007

سامانه مدیریتی تحت وب

زیر سامانه ادمین سیستم

زیر سامانه دیسپاچر

زیر سامانه مدیر پروژه

زیر سامانه مدیریت سفر

image 010