چرا زپ؟

مديريت منابع، حذف فرآيند دســتي بي دقت و كاغذي و كســـب رضــايت ذينفعان كه رانندگان، پرسـنل و مديريت سازمان را شامل ميگردد از اهداف اين سيستم است. هر فرآيندي كه در ناوگان انجام ميشـود چه مربوط به خودرو باشـد چه مباحث مالي، گزارشـاتي را به همراه دارد. چالشـي كه مديران با آن روبرو هسـتند جمع آوري اين حجم از گزارش بصـورت روزانه، هفتگي و ماهيانه اسـت.

img section about 2

مقایسه نرم افزار با سیستم سنتی

هزینه های ناوگان خود را کاهش دهید.

دید واضحی را در سراسر ناوگان خود به دست آورید و از هزینه های غیرضروری که هرگز نمی دانستید دارید، اجتناب کنید.هزینه های ناوگان اغلب به عنوان یک هزینه ضروری در نظر گرفته می شود. با مشاهده کامل هزینه های مربوط به ناوگان، مشتریان ما تا 30 درصد در هزینه ها ی ناوگان خود صرفه جویی کرده اند.

undraw Vault re s4my removebg preview

افزایش بازدهی

undraw Metrics re 6g90

تاثیرات محیطی خود را بشناسید.

درک هزینه واقعی زیست محیطی شما، میزان تردد ناوگان شرکت شما را شکل می دهد. افزودن معیارهای زیست محیطی به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای ناوگان بگیرید. با حصول اطمینان از مطابقت شما به عنوان یک تجارت با آخرین مقررات، می توانید جنبه های اقتصادی و همچنین زیست محیطی را برای تصمیمات ناوگان خود در نظر بگیرید.

undraw factory dy0a removebg preview
undraw Business plan re 0v81

اطلاعات و فرآیندها را خودکار کنید.

دیگر نیازی به تعقیب رانندگان و تامین‌کنندگان یا تایپ دستی داده‌های ناوگان نیست ، اجازه دهید فناوری کار را انجام دهد. مدیریت خسارت، تدارکات، یا حتی بررسی گواهینامه رانندگی و آموزش راننده همگی به راحتی انجام می شوند. با سیستم همه کاره دیجیتال ما نیازی نیست نگران کارهای دستی ناوگان باشید.

bar chart 1

با مدیریت داده های دیجیتال در زمان ارزشمند خود صرفه جویی کنید و بر تصمیمات مهم ناوگان تمرکز کنید.

pin 1

پیگیری تمام وظایف ضروری و پشتیبانی از ارتباطات بین همه طرف های درگیر.

programmer

اجازه دهید سیستم مجوزها را کنترل کند، در وقت شما صرفه جویی کند و صحت سنجیها را انجام دهد.

اکنون همه چیز در یک سیستم است، کار یک روز را در چند دقیقه انجام می شود.

با دیجیتالی شدن همه کاغذها و خودکار شدن تمام کارهای دستی، اکنون زمان بیشتری برای تصمیم گیری های ناوگان بزرگ خواهید داشت. همچنین با صرفه جویی در وقت ارزشمند هر هفته، هزینه ها را کاهش خواهید داد.

undraw Up to date re nqid removebg preview 1

مورد اعتماد رهبران کسب و کار و مدیران ناوگان