ســـامانه مديريت هوشـــمند ناوگان زپ ، راهكاري جامع و يكپارچه اســت كه به واســطه آن ميتوان تمـامي اطلاعـات قـابـل انـدازه گيري خودروهـا و راننـدگـان را جمع آوري و تحليـل كرد. اين داده هـا بـه كسب و كارها كمك ميكند تا در هزينه ها صرفه جويي داشته و مديريت بهتري بر روي منابع خود داشته باشند و همچنين بر اساس داده هاي واقعي و قابل اعتماد، تصميمات بهتري بگيرند.

مديريت منابع، حذف فرآيند دســتي بي دقت و كاغذي و كســـب رضــايت ذينفعان كه رانندگان، پرسـنل و مديريت سازمان را شامل ميگردد از اهداف اين سيستم است. هر فرآيندي كه در ناوگان انجام ميشـود چه مربوط به خودرو باشـد چه مباحث مالي، گزارشـاتي را به همراه دارد. چالشـي كه مديران با آن روبرو هسـتند جمع آوري اين حجم از گزارش بصـورت روزانه، هفتگي و ماهيانه اسـت.

Compliance Fine management

اعضای تیم زپ

Picture1

سامان هوشمندی

بنیانگذار
Picture3

مهندس محمد ابراهیم مطلع

ارتباط سازمانی
avatar

مهدی حمزه

مدیر فنی
WhatsApp Image 2022 09 03 at 1.08.52 PM 2

الهام رحمانی

مسئول دفتر مجموعه زپ
WhatsApp Image 2022 09 03 at 1.47.12 PM 3

فاطمه رضایی

توسعه دهنده سایت و طراح سایت زپ
WhatsApp Image 2022 09 03 at 1.47.12 PM 3

فاطمه رضایی

توسعه دهنده سایت و طراح سایت زپ
WhatsApp Image 2022 09 03 at 1.08.52 PM 2

الهام رحمانی

مسئول دفتر مجموعه زپ